Fundatia Zi Deschisa
Si tu faci parte din grupul tinta!
   
       
       
       

SERVICII

I. Furnizor de: SERVICII DE STIMULARE ŞI CREŞTERE A GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ

Acreditat: C  001201  din 22.11.2010; C  001202 din 22.11.2010

Beneficiari: şomeri, persoane inactive, tineri absolvenţi, orice categorie de solicitanţi.

Serviciile de ocupare vor furniza un sistem de măsuri de ocupare a forţei de muncă care vor contribui la soluţionarea parţială a problemelor legate de necorelarea calitativă a cererii cu oferta de locuri de muncă la nivelul comunităţilor – ţintă, dar şi la modificarea sociologiei persoanelor beneficiare privind abordarea procesului de căutare a unui loc de muncă sau dezvoltarea unei mici afaceri.

Serviciile oferite vor fi flexibile în funcţie de cerinţele individuale de consiliere, mediere sau asistenţă antreprenorială ale beneficiarilor, dar şi adaptate la caracteristicile pieţei forţei de muncă şi a sectorului economic pentru dobândirea de noi abilităţi necesare pentru schimbarea statutului profesional al acestora.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor de ocupare se vor desfăşura permanent activităţi de:

           Promovare a serviciilor de consiliere şi mediere prin mijloace mass-media( anunţuri de presă, radio, televiziune locală)

           Actualizare permanentă a bazei de date cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, a informaţiilor privind cererea de forţă de muncă a angajatorilor în vederea evaluării tendinţelor de pe piaţa muncii

           Actualizare permanentă a informaţiilor privind potenţialul în domeniul formării profesionale în scopul corelării cu oferta de pe piaţa muncii

 

Tipuri de servicii oferite de Fundaţia Zi Deschisă Focşani Vrancea

      

Informarea şi consilierea profesională  constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

 

Medierea muncii

 

          Serviciile de mediere a muncii reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Fundaţia identifică locurile de muncă vacante şi desfăşoară servicii de mediere.

 

Consiliază – pentru accesarea drepturilor prevăzute la articolul 74 şi 75 din Legea 76/ 2002 şi pentru începerea unei afaceri.

 

Cursuri de calificare si recalificare

 

          Fundaţia organizează sau asigură accesul la cursuri de calificare/recalificare pentru persoanele solicitante. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să marească şansele ocupării unui loc de muncă.

 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

 

Fundaţia Zi Dechisă acordă consultanţă şi sprijin persoanelor interesate în vederea accesării facilităţilor oferite de legea 76/2002 în vederea stimulării mobilităţii forţei de muncă. Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a doua salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării.

Daca încadrarea are loc într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, persoana îşi schimbă domiciliul, poate primi o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data instalării.

Mobilitatea geografică poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de forţă de muncă din anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate. Cu toate acestea, stimularea mobilităţii geografice privită din perspectiva ocupării unui loc de muncă nu produce efecte spectaculoase, motivele fiind dintre cele mai variate: salarii reduse, posibilităţi limitate de a găsi o locuinţă, mentalitatea înrădăcinării în vatra satului etc.

 

Consultanţă pentru începerea unei afaceri

 

        Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.

A) SERVICII DE INFORMARE ŞI CONSILIERE se vor desfăşura prin:

           Identificarea grupului ţintă din rândul persoanelor disponibilizate în urma restructurării unor societăţi, şomeri de lungă/scurtă durată, tineri absolvenţi, persoane în căutarea unui loc de muncă

           Programarea şedinţelor de consiliere individuală a persoanelor selectate

           Completarea în baza de date şi în fişe de consiliere în carieră a informaţiilor de identificare despre persoanele selectate

           Prezentarea de către consilieri a ofertei de ocupare

           Consilieri individuale în vederea conştientizării importanţei evaluării lor profesionale şi stabilirii obiectivelor individuale pentru viitor( angajare, instruire, iniţierea unei afaceri, etc) şi consemnarea informaţiilor şi a concluziilor în fişa de consiliere a persoanei

           Evaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale( prin teste de aptitudini, identificarea abilităţilor şi a posibilităţilor de dezvoltare a lor, creşterea încrederii în sine a persoanelor)

           Instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea angajării

           Instruirea în vederea întocmirii CV-ului şi a scrisorii de intenţie

           Stabilirea unor relaţii de colaborare cu angajatorii

           Orientarea persoanelor în funcţie de abilităţile identificate către servicii de mediere a muncii, cursuri de calificare/recalificare/instruire existente pe piaţă, iniţierea unei afaceri

B) SERVICII DE MEDIERE A MUNCII PE PIAŢA INTERNĂ se vor realiza prin:

           Mediere electronică

           Participarea la bursele organizate de AJOFM

           Informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a

           Cabine telefonice - contactarea, în mod gratuit, prin telefon a agentului economic pentru negocierea ofertei.

           Preselecţia şi repartizarea candidaţilor la un loc de muncă

           Planuri individuale de mediere a muncii

           Seminare informative de mediere a muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori

           Oportunităţile de angajare

 

II. Furnizor de: SERVICII SOCIALE PRIMARE ŞI SPECIALIZATE

Acreditat: A  0007592 , de la 29.12.2010 până la 29.12. 2013

Beneficiari: toate categoriile sociale defavorizate

Tipuri de servicii:

1. Serviciile sociale cu caracter primar  constau in:

    a) activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup;

    b) activitati de informare despre drepturi si obligatii;

    c) masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala;

    d) masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza;

    e) masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in dificultate;

    f) activitati si servicii de consiliere;

    g) masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru incurajarea participarii si solidaritatii sociale;

    h) orice alte masuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.

2. Serviciile sociale specializate  constau in:

    a) recuperare si reabilitare;

    b) suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate;

    c) educatie informala extracurriculara pentru copii si adulti, in functie de nevoia fiecarei categorii;

    d) asistenta si suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru persoanele varstnice dependente;

    e) asistenta si suport pentru toate categoriile definite la art. 25 din O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

    f) sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala;

    g) ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli;

    h) mediere sociala;

    i) consiliere in cadru institutionalizat, in centre de informare si consiliere;

    j) orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.

 

 

III. CENTRU DE ZI PENTRU O VIAŢĂ INDEPENDENTĂ ZI DESCHISĂ FOCŞANI

Acreditat: decembrie 2010

Beneficiari: persoane cu deficienţe uşoare, medii şi accentuate.

Tipuri de servicii:

Centrul are drept misiune asigurarea accesului persoanelor adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată (în funcţie de tipul şi nevoile individuale ale beneficiarilor) la primire, îngrijire, recuperare şi reabilitare în vederea re/integrării familiale, sociale şi profesionale.

Beneficiarilor li se asigură servicii numai în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale de asistenţă şi îngrijire din punct de vedere social, psihologic, medical. In baza evaluării iniţiale se stabilesc serviciile asigurate beneficiarilor ţinându-se cont şi de programul individual de reabilitare/readaptare şi reintegrare socio-profesională emis de Comisia de expertiză a persoanei cu handicap pentru adulţi. Pentru fiecare beneficiar se întocmeşte Planul individualizat de servicii (document elaborat de echipa multidisciplinară în care sunt precizate serviciile furnizate beneficiarului în cadrul unităţii). Planul individualizat de servicii include următoarele programe de intervenţie specifică:

Program individualizat de recuperare ( cuprinde obiective pe termen scurt, mediu si lung diferenţiate pe domeniile implicate în procesul recuperării, metodele, activităţile şi procedeele specifice recuperării).

Program individualizat de integrare/reintegrare socială ( precizează coordonatele serviciilor de integrare/reintegrare familială şi comunitară: obiective, activităţi, responsabilităţi).

Plan individualizat de ieşire ( precizează condiţiile în care se va efectua ieşirea beneficiarului din unitate şi serviciile de sprijin după ieşire; se întocmeşte la primirea în centru).

Utilizatorii beneficiază de reevaluări periodice, precum şi ocazional, în cazul în care apar modificări semnificative ale stării lor psiho-fizice. Datele privind evaluarea iniţială/reevaluările sunt înregistrate în fişele de evaluare individuale şi păstrate în regim de confidenţialitate.

Echipa pluridisciplinară este compusă din specialişti în: asistenţă socială, psihologie, ergoterapie, kinetoterapie.

 

Serviciile de primire/ găzduire pe o perioadă nedeterminată:

Fiecare beneficiar poate utiliza un spaţiu într-o cameră plăcută, intimă şi confortabilă, cu o ambianţă familială. Spaţiile oferă accesibilitate şi siguranţă persoanelor cu handicap (uşile nu au praguri, sunt suficient de largi pentru manevrarea echipamentelor necesare, spaţiul dintre paturi fiind destul de mare pentru a permite accesul fotoliului rulant, pardoseala este aderenta, usor de igienizat) derulându-se:

activităţi de asigurare a condiţiilor, spaţiilor pentru asigurarea igienei corporale şi a echipamentului, spţtii pentru servirea mesei, petrecerea timpului liber, studiu individual, întâlniri cu terte persoane;

• activităţi de asigurare a pazei si securitatii beneficiarilor: protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

• activitaţi de dotare, întretinere si modernizare a spaţiilor de locuit cu mobilier si echipamentul necesar asigurarii unor conditii deosebite;

• activităţi de asigurare a echipamentului necesar beneficiarilor;

• activităţi de educare şi socializare: asigurarea conditiilor de igiena si îngrijirea sanatatii, educatie informala si non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale, participarea beneficiarilor la activitati de grup si la programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor, dezvoltarea relatiilor cu comunitatea;

• accesul la informaţie şi a posibilitatilor de exprimare liberă : accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură, pliante, afişe, poştă, internet, telefonie fixă.

 

Serviciile de asistenţă medicală:

Centrul asigură fiecarui beneficiar activităţi de supraveghere şi menţinere a sănătăţii: evaluari/control medical periodic şi la nevoie, tratamente, igienă şi îngrijire personală, alimentaţie şi dietă, îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate, activitate fizică şi repaus, educaţie pentru sănătate (sexuală, contraceptivă, împotriva consumului de băuturi alcoolice, etc), profilaxia îmbolnavirilor, facilitarea accesului la servicii specializate, colaborarea cu diferite institutii sanitare, cursuri de reorientare şi integrare profesională, socializare, consiliere juridica, consiliere psihologică.

Centrul va incheia Contract de colaborare cu SC MEDECO SRL  Focsani, Strada Simion Barnutiu 3, reprezentata prin Ciusleanu Ruxandra, in functia de medic primar MG.

 

Serviciile de asistenţă socială şi de educare:

Serviciile de asistenţă socială sunt asigurate de: un asistent social , un psiholog, un psihopedagog special, un consilier de orientare profesională, un terapeut occupaţional, un pedagog de recuperare, care îşi desfaşoară activitatea pe următoarele coordonate:

- păstrarea/completarea/reactualizarea dosarelor sociale şi a documentelor când situaţia o cere;

- efectuarea evaluării/reevaluării sociale a beneficiarilor; completarea planului individualizat de servicii în cadrul echipei multidisciplinare;

- în funcţie de cerinţele generale şi specifice ale beneficiarilor, efectuează activităţi de recuperare prin tehnici de intervenţie specifice (terapie ocupaţională, socioterapie, consiliere individuală, terapia familiei, organizarea şi formarea autonomiei personale şi sociale, activităţi de socializare/recreativ-culturale, etc.);

- asigură consiliere şi suport familiei în vederea menţinerii relaţiei cu beneficiarul şi a reintegrării familiale şi comunitare a acestuia;

- consiliere în ceea ce priveşte formarea deprinderilor de a-şi organiza singuri viaţa;

-crearea şi consolidarea deprinderilor de autogospodărire, oferirea de servicii de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a beneficiarilor;

- activităţi de club ce includ desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative şi de distracţie pentru beneficiarii centrului;

- acţiuni de prevenire şi combatere a manifestărilor de indaptare socială;
• activităţi de educare: educaţie informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
• activităţi de pregătire în diferite domenii;

• activităţi de asigurare a beneficiarilor cu rechizite, materiale şi echipament necesar frecventării cursurilor în cantităţi şi calităţi corespunzătoare;
• activităţi de educaţie de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
• activităţi diverse consemnate în dosarele beneficiarilor împreună cu documente justificative (exemplu: bilete de participare,rapoarte ale personalului insotitor, opiniile beneficiarilor);
• activităţi de dezvoltare a personalităţii : activităţi specializate de terapie educaţională;
• activităţi de colaborare cu unităţile de învaăţământ frecventate de beneficiari;

• activitate de monitorizare : urmaresc modalitatile concrete de punere in aplicare a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate;

Serviciile de sprijin psihologic:

Componentele fundamentale ale asistenţei psihologice sunt:

- cunoaşterea particularităţilor specifice dezvoltării psihice a persoanei şi a tuturor componentelor personalităţii;

- atitudinea şi reacţiile persoanei în raport cu deficienţa sau cu incapacitatea sa şi în relaţiile cu cei din jur;

- modul de manifestarea a comportamentului în diferite situaţii;

- identificarea disfuncţiilor la nivel psihic;

- identificarea căilor de recuperare/compensare a funcţiilor psihice afectate;

- asigurarea unui cadru de securitate şi confort afectiv pentru menţinerea echilibrului psihic şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Programul de recuperare pe coordonata psihologică este realizat de un psiholog care asigură evaluarea psihologică/reevaluarea, elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii şi desfăşoară următoarele tipuri de activităţi terapeutice:

- terapie psiho-motrică şi de abilitare manuală;

- organizarea conduitelor şi structurarea perceptiv-motorie;

- asistenţa psihologică prin tehnici de psihoterapie suportivă;

- terapie cognitiv-comportamentală;

- terapie prin învăţare (reprezentare, dezvoltarea imaginaţiei, dezvoltarea atenţiei, memoriei, inteligenţei, creativităţii)

- terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie;

- organizarea şi formarea autonomiei personale;

- terapia familiei;

- oferirea de consiliere psihologică individuală.

 

Serviciile de ergoterapie

In vederea asigurării continuităţii serviciilor acordate, centrul oferă beneficiarilor posibilitatea implicării în activităţi de terapie ocupaţională şi ergoterapie.

Acţiunea ergoterapeutului se exercită în următoarele direcţii:

- formarea deprinderilor de viaţă cotidiană;

- cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru muncă;

- menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale;

- stimularea capacităţilor creatoare şi dezvoltarea unor deprinderi practice noi care să constituie baza de plecare a unei eventuale re/profesionalizări;

- cultivarea respectului pentru activitate;

- preţuirea rezultatelor activităţii;

- dezvoltarea unor forme noi, pozitive de comunicare interpersonală;

- cultivarea autocontrolului, educarea capacităţii de acţiune;

- integrarea într-o echipă de muncă;

- stimularea spiritului de competiţie între membrii grupului.

 

Serviciile de recuperare: kinetoterapie

In vederea recuperării şi reabilitării beneficiarilor, activitatea se desfăşoară într-o sala de kinetoterapie corespunzator dotată.

Obiectivele generale ale recuperării prin kinetoterapie sunt centrate pe:

- combaterea durerilor aparente;

- corectarea şi hipercorectarea posturilor vicioase prin posturari corective şi hipercorective cu caracter antalgic prin coordonare şi autocoordonare;

- relaxarea şi decontracturarea musculară şi articulară a regiunilor contractate de natura atone sau spastice prin mijloace şi tehnici de kinetoterapie;

- dezvoltarea mobilităţii articulare, stabilităţii, mobilităţii controlate; promovarea unei reacţii de echilibru în balans, abilităţii prin dinamica de ghidare a membrelor superioare sau inferioare prin stabilitate;

- reechilibrarea sistemului nervos vegetativ;

- reeducarea echilibrului în toate poziţiile şi activităţile de mişcare;

- tonifierea musculaturii afectate în regim de scurtare şi de alungire;

- reeducarea sensibilităţii şi a propriocepţiei;

- prevenirea contracturilor şi retracturilor musculare şi articulare;

- creşterea şi refacerea mobilităţii articulare şi musculare treptat;

- creşterea şi reeducarea treptată a echilibrului;

- reeducarea mersului pe diferite planuri;

 

             Menţionăm că toate serviciile oferite pot fi îmbunătăţite pe parcursul derulării lor, în funcţie de cerinţele beneficiarilor, elementelor de noutate apărute, capacităţile specialiştilor şi posibilităţilor Centrului.

 

 

 

Fundatia ZI DESCHISA

FOCŞANI JUDEŢUL VRANCEA

Sediul Calea Moldovei 59

CIF: 26377285

E-mail: zideschisa@yahoo.com

copyright © Fundatia "Zi deschisa"