Fundatia Zi Deschisa
Si tu faci parte din grupul tinta!
   
       
       
       

Prezentare

Istoric organizaţional

FUNDAŢIA ZI DESCHISĂ FOCŞANI VRANCEA este persoană juridică română, fără scop lucrativ, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit, înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000. A dobândit personalitate juridică prin sentinţa civilă din 07.12.2009 - data la care şi-a început activitatea. Fundaţia funcţionează în baza OG nr. 26/2000, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 246/2005. Numărul de înregistrare în Registrul Fundaţiilor este 29 din 21.12.2009.

Scop şi obiective statutare

Scopul Fundaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi cu caracter direct, umanitar, filantropic, religios, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a persoanelor în vârstă şi a oricaror altor grupuri vulnerabile.

Obiectivele fundatiei:

- iniţierea de programe care sprijină categoriile defavorizate ale societăţii( pensionari, orfani, persoane cu disabilităţi);
- acordarea de consultanţă în domeniile serviciilor sociale, dezvoltarea resurselor umane, mediului, construcţiilor, organizării de evenimente;
- realizarea, elaborarea, implementarea şi promovarea de acţiuni socio-medico-educative;
- contribuirea la înfiinţarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor de protecţie socială la nivelul întregii ţări;
- promovarea profesiei de Asistent Social;
- creşterea calităţii vieţii;
- sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi promovarea de servicii sociale în interesul acestora;
- crearea de centre de informare şi consiliere a cetăţenilor şi dezvoltarea resurselor umane;
- derularea de proiecte de marketing şi management social;
- organizarea de cursuri de formare în profesiile sociale;
- dezvoltarea turismului rural şi urban;
- elaborarea proiectelor în domeniul construcţiilor, implementarea programelor de dezvoltare locală comunitară în mediul rural şi urban;
- derularea de proiecte pentru protecţia mediului înconjurator;
- participarea în reţelele internaţionale;
- organizarea evenimentelor culturale inter-disciplinare( spectacole, expoziţii, emisiuni radio-tv, etc);
- editarea de cărţi, reviste, broşuri;
- iniţierea de acţiuni care să conducă la informarea şi educarea indivizilr, a grupurilor, a comunităţilor în spiritul păcii universale, a libertăţii religioase, respectului pentru viaţă, combaterii oricărei forme de discriminare;
- editarea materialelor informative despre proiecte, acţiuni în curs;
- stabilirea de contacte şi desfăşurarea de programe cu organizaţii similare din alte ţări;
- elaborarea prin membrii săi de studii şi lucrări de cercetare de profil, susţinerea acelor proiecte care sunt conforme cu principiile asociaţiei;
- asigurarea editării unor lucrări de specialitate, a unor lucrări de sinteză, a unor studii de documentare în buletinul informativ al asociaţiei şi în alte publicaţii;
- organizarea şi participarea la conferinţe, congrese, colocvii, seminarii cu caracter intern şi internaţional, cu tematici din domeniul său de activitate sau din domenii conexe;
- desfăşurarea de activităţi care să asigure îndeplinirea condiţiilor de afiliere a asociaţiei la organisme naţionale şi internaţionale de profil, stabilirea de conexiuni şi cooperări cu acestea;
- realizarea de proiecte în reţele cu ong-uri similare şi promovarea cooperării la nivel global;
- participarea activă la combaterea oricărei forme de discriminare(etnică, rasială, sexuală, religioasă);
- monitorizarea acţiunilor desfăşurate la nivel naţional, conforme cu scopul asociaţiei pentru a le promova pe plan internaţional;
- crearea unei baze de date privind organizaţiile similare din ţară şi străinatate, facultăţi de profil, publicaţii;
- organizarea de grupuri de lucru în ţară şi străinatate;
- acţiuni de popularizare prin mass-media;
- acţiuni de sprijin ale copiilor, tinerilor şi studenţilor;
- desfăşurarea de programe de formare profesională, formare profesională continuă, consiliere profesională;
- desfăşurarea de activităţi de stimulare şi creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă;
- desfăşurarea de activităţi pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi;
- desfăşurarea de activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
- desfăşurarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă: servicii de informare şi consiliere; servicii de mediere a muncii pe piaţa internă;
- acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializat

Fundatia ZI DESCHISA

FOCŞANI JUDEŢUL VRANCEA

Sediul Calea Moldovei 59

CIF: 26377285

E-mail: zideschisa@yahoo.com

copyright © Fundatia "Zi deschisa"